Економічна освіта учнів

Т. А. Масло, методист з економіки
центру методичного забезпечення
загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти

Вивчення економіки в школі спрямоване на розвиток економічної культури учнів; дозволяє навчити їх самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища; забезпечує попередню економічну підготовку старшокласникам, які продовжать навчання на економічних факультетах у вищих навчальних закладах. Слід наголосити ще раз, що вивчення економіки у школах має забезпечувати:

– розвиток економічної культури, економічного мислення учнів, спрямований на критичний аналіз процесів і результатів діяльності;

– формування умінь самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища;

– розширення уявлень про професійну діяльність у сфері економіки, отримання і закріплення навичок обраного профілю;

– рівень економічної підготовки, що дозволить старшокласникам продовжити навчання на економічних факультетах у вищіх навчальних закладах. Усі рекомендації щодо вивчення економіки за попередній навчальний рік залишаються чинними і для 2015/2016 навчального року.

Розподіл годин на вивчення економіки

Кількість годи на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

10 кл.

11 кл.

10 кл.

11 кл.

10 кл.

11 кл.

1

1

3

3

Навчання здійснюється за використанням таких програм:

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень. – К., 2010.

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 10 – 11 кл. Профільний рівень. – К., 2010.

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курс за вибором). Частина I. 10 – 11 (для 11 кл.), (видавництво «Аксіома», 2008).

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (курси за вибором). Частина II (видавництво «Аксіома», 2008).

– Економіка. Програма курсів за вибором та факультативів. – К., 2010.

Вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах передбачає такі особливості:

– навчальна дисципліна викладається у 11-х класах, а її програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення матеріалу на уроках, виконання практичних робіт та резервний час;

– програмою передбачено чотири розділи: «Основи економічного життя суспільства», «Ринкова економіка», «Національна економіка як ціле», «Світова економіка».

Для вивчення економіки рекомендовано підручники:

1. Економіка (Рівень стандарту. Академічний рівень), 11 клас (автор І. Ф. Радіонова, видавництво «Аксіома», 2011).

2. Економіка (Рівень стандарту. Академічний рівень), 11 клас (автори Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна, видавництво «Ранок», 2011).

Підручники доповнюють інші методичні посібники, які значно розширюють можливості вчителя під час підготовки матеріалів проміжного контролю знань учнів та практичних робіт. До таких методичних посібників належать:

– Горленко А. О. Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2011.

– Горленко Г. О. Економіка. Тестові завдання. Навчальний посібник для учнів 10 – 11 класів. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2011.

– Часнікова О. В. Економіка. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Експерт-контроль. – Харків: Ранок, 2010.

– Бондарєв Н. В. Економіка. 11 клас: Рівень стандарту. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012.

Профільне навчання економіки у старшій школі забезпечується вивченням курсу «Економіка» протягом 210 годин навчального часу, введенням курсу за вибором та факультативів, вивченням близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії на профільному.

Вивчення економіки у 2015 – 2016 навчальному році на профільному рівні у загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням економіки також не буде відрізнятися від попереднього навчального року:

– навчальний предмет викладається у 10 та 11 класах, програма розрахована на 105 годин, що охоплюють 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 годин на виконання практичних (лабораторних) робіт та 5 годин резервного часу у кожному класі;

– програма включає п`ять розділів, які охоплюють 24 теми:

«Вступ до економічної теорії», «Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура», «Теорія і практика підприємницької діяльності», «Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні», «Світова економіка та інтегральні процеси».

Для вивчення навчального предмета на профільному рівні рекомендовано підручники:

– Економіка (профільний рівень). 10 клас (автор І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко, видавництво «Аксіома», 2011).

– Економіка (профільний рівень). 11 клас (автори І. Ф. Радіонова, В. В. Радченко, видавництво «Аксіома», 2011).

– Економіка (профільний рівень), 10 клас. (авт. Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І.). – Харків: Ранок, 2011.

– Економіка. (профільний рівень), 11 клас. (автор Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І.). – Харків: Ранок, 2011.

Додатково до зазначених підручників можна використовувати посібники:

– Горленко Г. О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Практичні роботи для учнів 10-х класів. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2010.

– Єфремова Л. В., Степаненко Т. О. Усі уроки економіки. 11 клас. I семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012.

– Горобинська М. В., Єфремова Л. В., Піддубна Л. І. Усі уроки економіки. 11 клас. II семестр. Профільний рівень. – Харків: Видавнича група» Основа», 2012.

– Економіка (профільний рівень. Експрес-контроль. 10 клас (автор О. І. Часнікова, видавництво «Ранок», 2010).

– Економіка (профільний рівень). Експрес-контроль. 11 клас (автор О. В. Часнікова, видавництво «Ранок», 2011).

В 11 класі учні переходять до вивчення підприємництва та різних аспектів діяльності фірм, особливостей національної економіки та ролі уряду у її функціонуванні, а також особливостей розвитку світової економіки та інтегральних процесів у світі.

В межах варіативного компоненту змісту освіти пропонується вивчення у 10-му класі таких курсів за вибором:

«Основи споживчих знань», «Основи інтелектуальної власності», «Фінансова математика», «Географічна економіка», «Економічне моделювання та розв`язування економічних задач».

У класах з поглибленим вивченням економіки посібники автора І. І. Климюка та «Основи економіки» авторів Л. М. Кириленко, Л. П. Крупської, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко.

При викладанні курсу за вказаними навчальними програмами вчитель має право корегувати кількість годин в залежності від можливостей навчального закладу.

Основним завданням курсів за вибором є забезпечення вивчення економіки і споріднених з нею предметів на достатньому рівні. За їх допомогою відбувається трансформація наукових знань учнів у їхній практичний досвід. Практичні роботи, екскурсії, презентації, дослідження, моделюючі або ситуативні вправи є невід’ємною складовою занять. Робочі плани профільних класів можуть включати багато курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму.

 Важливим завданням вважаємо продовження впровадження у навчальний процес курсу за вибором «Основи споживчих знань», оскільки споживча освіта в Україні є однією з головних форм пристосування людей до нових і швидко змінних умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.

 З метою активнішого впровадження споживчих знань у навчальний процес, пропонуємо, у випадку відсутності достатньої кількості годин на вивчення курсу, наскрізну навчальну програму курсу за вибором «Споживчі знання» для учнів 1 – 11(12) класів вивчати у будь-якому з класів, корегуючи кількість годин.

Програма та навчальні посібники побудовано таким чином, що курс може викладатися як самостійний у будь-якому класі або бути наскрізним з 1 по 11-й класи.

У межах варіативного компонену змісту освіти пропонується вивчення елективних курсів.

Курси економічного спрямування

Автор (авторський колектив)

Назва курсу

Рекомендо-вано для учнів класу

1

О. Решетняк, І. Тимченко, Ю. Лелюк,

Т. Чорна, Л. Пужайчереда

Економіка

2 – 11

2

І. Климюк

Основи економіки

8 – 11

3

Г. Горленко

Власна справа

10 – 11

4

Г. Горленко

Основи менеджменту

10 (11)

5

Г. Горленко, М. Карлін, О. Мартинюк

Основи сімейного господарювання

7 – 9

6

Г. Горленко

Розв`язування економічних задач

10 – 11

7

Ю. Бицюра

Фінансова математика

10 – 11

8

Ю. Бицюра

Початки економіки

5 – 7

9

С. Капіруліна (упорядник)

Прикладна економіка

10 – 11

10

Н. Гражевська, Ю. Бицюра, Г. Карпюк,

Н. Чанцева

Глобалізація

11

11

І. Яцишина, В. Мисько

Економіка з географічним нахилом (географічна економіка)

11

12

Т. Гільберг, Г. Думанська, Л. Іващенко

Подорож у світ економіки

5 – 7

13

Т. Гільберг, О. Юхимович

Економіка для молодших школярів

3 – 4

14

О. Варецька

Початки економіки

1 – 4

15

О. Жовтанецький

Цікава економіка

10 – 11

16

З. Варналій, В. Сизоненко

Основи підприємницької діяльності

10 – 11

17

Г. Ковальчук, Л. Паламарчук

Економіка родини

3 – 5

18

Т. Гільберг, А. Довгань, С. Капіруліна, Т. Магалецька, С. Подолюк, Л. Пужайчереда, О. Слюсар, А. Скоробогатов, О. Часнікова

Основи споживчих знань

1 – 11

19

Колектив авторів Університету банківської справи Національного банку України, під ред. Т. С. Сморженко

Фінансова грамотність

10 – 11

У початковій школі економічні знання мають інтегруватися у зміст інших предметів, оскільки молодший вік – це період набуття базових життєвих знань, навичок і формування процесів розуміння, усвідомлення власного життєвого досвіду та оточення. Будь-яке ознайомлення з економічними явищами на цьому етапі навчання слід проводити у формі гри або за допомогою алегоричної розповіді, казок.

У листі МОН України від 29. 02. 2015року № 1/9-156 йдеться про впровадження курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Фінансова грамотність». Цей курс для загальноосвітніх навчальних закладів розроблено Університетом банківської справи Національного банку України з метою виховання освіченого фінансового споживача та підготовки його до взаємодії з існуючою фінансовою системою. Курс включає чотири комплексні теми: «Гроші та фінанси», «Заощадження й інвестиції», «Запозичення» і «Фінансове благополуччя». Пропонований курс забезпечений навчальною програмою, робочим зошитом для учнів та навчальним посібником для учнів і вчителя, які схвалені комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Викладання цього курсу рекомендується в 10 класах (34 години) за рахунок варіативної складової навчального плану.Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирському ОІППО і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове