Україна, 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, тел.: (0412)47-36-89, 42-07-52, факс.: (0412) 42-07-52, e-mail: zippo@ukrpost.ua
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
МЕТОДИЧНИЙ МІСТ
ЖИТОМИРЩИНИ
ОЛІМПІАДИ 2016 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ АКТУАЛЬНО
 
Головне меню
 
 
  
Програма курсу „Міфологія народів світу”
 
 
Автор: Слободянюк О.М., вчитель
зарубіжної літератури та російської мови
Житомирської гімназії №3
 
Програма курсу
„Міфологія народів світу”

 
 
Пояснювальна записка

Гуманізація освіти полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини, суспільства, природи.

Формування цілісної картини світу, духовність, культура особистості і планетарне мислення - одні з головних принципів оновлення національної системи освіти. Гармонійно розвинену особистість не можна уявити без формування гуманітарного мислення , прилучення до здобутків світової культури, осмислення різноманітності шляхів людського розвитку, забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння загальнолюдськими цінностями й знаннями.

Основна мета курсу "Міфологія народів світу" як навчальної дисципліни -залучити школярів до витоків світової культури через вивчення міфології народів світу як культурологічного надбання в контексті історії світової культури людства.

Актуальність курсу визначена незаперечним фактом того, що міфологія є невід'ємною частиною культурного надбання людства. В міфології того чи іншого суспільства по-своєму відображався життєвий досвід людей, зберігалась і передавалась з покоління в покоління система емоційно-образних уявлень і переживань, норм людського буття. Міфологія була засобом соціальної регламентації і регуляції , засобом збереження і упорядкування традицій, звичаїв, обрядів. Саме в міфології осмислилися головні етико-естетичні категорії людства. Такий синтетизм міфології стає підґрунтям для виникнення мистецтва і науки. Атому без знання міфів неможливо говорити про вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін таких, як історія, література, мова, філософія, релігія, етика, естетика, образотворче мистецтво, музика та інших. Вивчення міфології народів світу є першою сходинкою культурного і духовного становлення особистості, що стає особливо актуальним в час "екології культури".

Курс "Міфологія народів світу" має вирішувати такі головні завдання:
 • ознайомити школярів з міфами як найдавнішою формою пізнання світу, особливостями міфологічного світосприйняття різних народів, художньою та історичною функцією міфології народів світу, генезою міфології, етапами її становлення, жанровою та тематичною класифікацією міфів народів світу, їх ідейною спрямованістю, особливостями художнього зображення персонажів, категоріями міфічних героїв національних міфосистем, типологічними мотивами та образами міфів, впливом міфології на розвиток різних видів мистецтва;
 • ознайомлювати з духовними здобутками міфології різних народів світу;сприяти перетворенню духовних цінностей, закладених в міфологічних творах, в індивідуальний досвід школяра;
 • розвивати мислення і почуття школярів, їхню читацьку культуру;
 • збагачувати читацький досвід школярів, прищеплювати критерії аналізу творів світового мистецтва;
 • виховувати в учнях повагу до культурної спадщини інших народів;
 • формувати вміння сприймати українську культуру в контексті світового розвитку.

Запропонована структура курсу базується на збалансованості вивчення тем , пов'язаних з міфологією, в курсі всесвітньої історії та зарубіжної літератури та тем , запропонованих курсом "Міфологія народів світу":
1 клас. Міфи первісних народів. Міфи Стародавнього світу. 34 години.
2 клас. Міфи раннього середньовіччя. 34 години.
6 клас (34 години, по 1 годині на тиждень)
 
Вступ.
Загальні закономірності міфології. (2 години)

 
Визначення поняття "міф". Різноманітність трактовки терміну в сучасному літературознавстві та філософії. Міфологія - найдавніша форма свідомості і початок культури людства взагалі. Художня та історична функція міфології народів світу. Генеза міфології, етапи її становлення. Жанрова та тематична класифікація міфів народів світу, їх ідейна спрямованість. Особливості художнього зображення персонажів. Категорії міфічних героїв: першопредки, деміурги, культурні герої, боги, духи, демони . Теогонія як сукупність давніх поглядів на походження Всесвіту і богів. Хтонічні та астральні божества. Монотеїзм та політеїзм. Типологічні мотиви та образи міфології. Міфи про близнюків Поняття тотемізму, фетишизму, антропоморфізму міфів. Синтетичність жанру міфу. Символізм міфів.

Джерела вивчення міфів. Дослідження та публікації міфів народів світу. Взаємодія міфології з літературою, живописом, театром та іншими видами мистецтва.
 

Література.

 1. Гулыга А.В. Миф как философская проблема//Античная культура и современная
 2. наука. - М.: Наука, 1985.
 3. Литературный энциклопедический словарь.
 4. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976.
 5. Менар Р.Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992.
 6. Мифологический словарь. М.,1999.
 7. Мифи народов мира. Т. 1-2. М., 1980,1981.
 8. Плеханов Г.В. О религии и церкви. М., 1957.
 9. Словарь античносте. М., 1989.
 10. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - М.: Наука, 1978. - С.28.
 11. Штоль Г.В. Мифы классической древности. М., 1977. Т. 1
 
Міфи про створення світу і людини.

Міфи первісних народів , їх зв'язок з язичницькою релігією. (2 години)

Уявлення про передвічний час. Найдавніші космогонічні міфи. Універсальність образів і моделей виникнення і будови світу у різних народів. "Світове яйце", "світове дерево", "світова гора". Антропологічні міфи - спроба осмислити походження людини. Ідея відповідності устрою всього Всесвіту устрою людини. Есхатонічні міфи -міфи про загибель світу. Мотив всесвітнього потопу.

Міфи первісних народів. Віра в Велику Матір, обряди родючості, брачні обряди. Міфи про рослини і тварини, міфи про метали, першоелементи. Священні царі, символіка влади. Відображення періодів матріархату та патріархату в давніх міфах.

Зв'язок ранніх міфів і язичницької релігії. Уявлення про душу, енергетику ( мана, аура та інше). Парапсихологічні явища. Шаманізм. Магія і забобони. Прикмети, ворожіння, табу. Очисні обряди, обряди ініціації. Перевертні. Культ предків. Культ голів і ритуальний канібалізм.

Література.
 1. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976.
 2. Менар Р.Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992.
 3. Мифологический словарь. М.,1999.
 4. Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1980,1981.
 5. Плеханов Г.В. О религии и церкви. М., 1957.
 6. Словарь античносте. М., 1989.
 7. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - М.: Наука, 1978. - С.28.
 8. Штоль Г.В. Мифы классической древносте. М., 1977, Т. 1
 
МІФОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ.

Міфологія Малої та Передньої Азії. ( 3 години)

Прадавні релігії та міфи Малої Азії. Фрігійська культура. Шанування Великої Матері богів Кібели.

Шумер - конгломерат найбільш розвинених племен долини Євфрату IV - III тис. до не. Особливості формування Шумерської держави, розшарування суспільства. Роль храмів та жерців. Побут шумерського народу. Спорядження воїнів. Клинописне письмо, виникнення шкіл. Міфологічна та демонологічна система Дворіччя - відображення уявлень шумерів про світобудову: боги, богині, духи-охоронці (шеда, ламасса), злі демони (інкуб-лулу, сук-куба-ліліт), загадкова діва (ардат лілі). "Таблиця доль", втілена Доля. Потойбічний світ, зв'язок мертвих з живими.

Небесна держава Ігірів - пантеон верховних богів шумерського племінного союзу. Етіологічний шумерський міф часів акккадської династії (з XXIII ст. до н.е.).

Історичні легенди. Міста-держави Урук та Кіт. Урукський цар Більгамес (III тис. до.н.е.) - історичний прообраз Гільгамеша. Духовність та гедонізм-аскетизм. Теофонічність імені Гільгамеш.

Бог-заступник Вавілону - Мардук. Іштар - головне жіноче божество Вавілону, ворога богині. Міфи про славетних царів: цар Саргон, цариця Семіраміда ( Шаммурамат), цар Навуходоносор. "Висячі сади" Семіраміди. Вавілонські гадання, прикмети та астрологія. Вавилон - батьківщина мистецтва ілюзіоністів.

Відображення образів міфології Малої та Передньої Азії в образотворчому мистецтві.

Література
 1. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. -М., 1973.
 2. Я скажу тебе сокровенное слово. -М., 1975.
 3. Ранняя древность. Под ред. И.М.Дьяконова. -М., 1983.
 4. История древнего мира. Под ред. И.М.Дьяконова. -М., 1983.
 5. Сотрудничество наук и тайны творчества. Под ред. Б.С.Мейлаха. -М., 1968.
 6. Дьяконов И.М. Послесловие. -Зпос о Гильгамеше. -М., 1961.
 7. Эпос о Гильгамеше ("О все видавшем"). Пер., ст. и комент. И.М.Дьяконова. -М.,1961.
 8. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. -М., 1990.
 9. Бикерман 3. Хронология древнего мира. -М., 1975.
 10. Литин Л., Белов А. Глиняные книги. -Л., 1956.
 11. Древний Восток, книга для чтения под ред. акад. В.В.Струве. -М., 1961.
 12. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. акад.Струве В.В. и Редера Д.Г.-М., 1963.
 13. Мифьі народов мира.Т. 1-2.-М, 1980,1981. Мифологический словарь.-М.,1991.
 14. Можейко И. 7 и 37 чудес. - М.,1983.
 15. Эпос о Гильгамеше. М.; Л., 1961.
 
Міфологія Стародавнього Єгипту. ( 4 години)

Історичні обставини формування древньої культури Єгипту. Особливості побуту давніх єгиптян. Своєрідність давньоєгипетської культури.

Відображення в єгипетській міфології значення річки Ніл . "Світове дерево" в міфології Єгипту. Пантеон давньоєгипетських богів: Ра - верховний бог Сонця, Амон, Осіріс, Анубіс, Гор, Ізіда, Нут, Тот, Пахт, Пта, Ехнатон та інші. Боги - тварини та священні тварини і рослини. Бик Апіс. Єгипетські фараони - сини Амона.

Заупокійний культ єгиптян. "Книга мертвих". Мастаби. Піраміди. Долина царів. Мистецтво Давнього Єгипту - відображення міфології на різних етапах її розвитку.

Дива світу Давнього Єгипту. Мудрість Єгипту. Походження крилатих висловів, пов'язаних з міфологією Єгипту.

Література.
 1. Ашутин Н.С., Ашукина М.Г. Крьілатьіе слова.-М.,1988.
 2. Баландин Р.К. Сто великих богов. -М.,2002.
 3. Гладкий В.Д. Древний мир: Энциклопедический словарь.-Донецк, 1996.
 4. Египет. Боги и герой.- Тверь, 1998.
 5. Куликов А.Н. Египет. Боги и герой. - Тверь, 1995.
 6. Липинская Я., Марциняк М, Мифология древнего Египта,- М. 1983.
 7. Мифы народов мира.Т. 1-2.-М., 1980,1981.
 8. Мифы и легенды древних египтян.-М.,1999.
 9. Мифологический словарь.-М.,1991.
 10. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. - Ленинград, 1978.
 11. Можейко И. 7 и 37 чудес. -М.,1983.
 
Міфологія стародавньої Індії. ( 3 години)

Політичний, економічний і культурний розвиток стародавньої Індії. Релігія стародавніх аріїв. Брахманізм, джайнізм, буддизм. Будда - засновник буддизму.

Поняття "пупу землі". Уславлення богів в індійському епосі ("Рігведа", "Рамаяна", "Магабгарата") Варуни, Індри, Вішни (Рами), Брахми, Агні, Мітри, Крішни, Шиви та інших. Уявлення про тваринний та рослинний світ в міфах Індії. Потойбічний світ. Міф про походження смерті. Відображення індійської міфології в витворах стародавнього індійського мистецтва.

Література
 1. Кейпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. -М., 1986.
 2. Гринцер ПА. Древнеиндийская проза. -М., 1963.
 3. Гринцер П.А. "Махабхарата" и "Рамаяна". -М., 1970.
 4. Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказаниє о героях древности "Махабхарата". -М., 1958.
 5. Косамби Д. Культура и цивилизация Древней Индии. -М., 1968.
 6. Кочетов А.Н. Буддизм.-М.,1983.
 7. Маркина В.Г., Темкина З.Н. Мифы древней Индии.-М., 1975.
 8. Махабхарата. Рамаяна, пер. С санскрита. -М., 1974.
 9. Мифы народов мира.Т. 1-2.-М, 1980,1981.
 10. Панчатантра, пер. С санскр.и прим. Сыркина А.Я. -М., 1958.
 11. Ригведа. Избранньїе гимньї. Перевод, коментарии, вступ. ст.Елизаренковой Т.Я. -М., 1972.
 12. Мифы древней Индии.-М., 1985.
 13. Голоси стародавньої Індії. -К., 1982.
 14. Серебряков І. Про "Антологію давньоіндійської літератури П.Г.Ріттера". В кн.: "Голоси стародавньої Індії". -К., 1982. -С.5-16.
 15. Білецький О. Давня Індія та її література. В кн.: "Голоси стародавньої Індії". -К., 1982.
 
Китайська міфологія. (З години)

Особливості політичного, економічного та культурного розвитку давнього Китаю. Китайська писемність, ієрографія. Синкретизм религійних і міфологічних систем: давньокитайської, даоської, буддійської, конфуціанства та міфології пізнього періоду.

Міфи про праматір Нюй-Ва. Міфи про першопредків. Перша людина Пань-Гу, Янь-ді, Хуан-ді. Уявлення про потойбічний світ. Піднебесна. Мифи про стихійні лиха та героїв-рятівників (Великий Юй, Стілок І та інші). Вчення про Інь та Янь. Теорія п'яти елементів. Вчення про світлий та темний початок і восьми триграмах в "І-Цзині" ("Книзі змін"). Дива світу в Китаї. Китайська стіна.
 
Література

 1. Рифтин Б.Л. Сказание о великой стене и проблема жанра в китайском фольклоре. - М., 1961.
 2. Рифтин Б.Л. Герой и сюжеты китайских сказок. - "Китайские народные сказки". - М 1972.
 3. Китайские народные сказки. -М., 1972.
 4. Рифтин Б.Л. Историческая епопея и фольклорная традиция в Китае (устные и книжные версии "Троецарствия"). - М., 1970.
 5. Древнекитайская философия.В 2 т. М., 1973. Т.2.
 6. Гринцер П.А. Эпос древнего мира. - "Типология и взаимосвязи литератур древнего мира". - М., 1971.
 7. Лисевич И.С. Древнекитайская поэзия. -М., 1969.
 8. Сорокин В.Ф., Зйдлин Л.З. Китайская литература. - М., 1962.
 9. Мифы народов мира.Т.1-2.-М.,1980,1981.
 10. "Шицзин". Пер. Штукина А.А. (серия "Литературные памятники"). - М., 1957.
 11. Юань Кз. Мифы древнего Китая. - М, 1965.
 12. Очерки по истории Китая. - М., 1959.
 13. Фань Взнь-лань, Всеобщая история Китая.
 
Міфологія Давньої Греції. (8 годин)

Історичні відомості про політичний устрій, економічний розвиток Давньої Греції
.

Космогонічні та антропогонічні уявлення давніх греків. Боги чотирьох поколінь. Пантеон богів Давньої Греції: Зевс - верховне божество, Посейдон, Аїд, Гера, Афродита, Афіна Паллада, Ерот, Гефест, Деметра, Пан, Діоніс, Прометей, Аполлон, Гермес, Арес та інші. Міфічні істоти ( наяди, тріади, менади , сатири та інші).

Міфи про метаморфози - уявлення давніх людей про походження рослинного та тваринного світу, природних явищ ( Дафна, Нарцис, Ехо, Адоніс та інші). Міфи про героїв: подвиги Геракла, Тесея, Персея.

Цикли міфів про похід аргонавтів, Троянську війну, подорожі Одісея. Відображення міфологічних поглядів давніх греків в епосі ( Гомер "Іліада", "Одісея"). Фіванський цикл міфів.

Гуманістичне спрямування міфів про Орфея та Еврідіку, Пірама та Фісбу, Леандра та Геро, Пігмаліона та Галатею, Дедала та Ікара та інших. Особливості зображення богів, героїв, смертних в давньогрецькій міфології.

Дива світу Давньої Греції. Міфи в мистецтві. Крилаті вислови та афоризми, які прийшли в мову з міфів Давньої Греції.

Література.

1. Античные гимны. М., 1988.

2. Апулей. Апология. Метаморфози. Флориды. М., 1956.

3. Бондар А. Греческая цивилизация. М.,1995.

4. Винничук Л.Нравы, обычаи древней Греции и Рима.- М, 1988.

5. Грейвс Р.Мифы Древней Греции. М.,1992.

6. Гусманов И. Греческая мифология. Боги.: М.,1998.

7. Гулыга А.В. Миф как философская проблема//Античная культура и современная наука. - М.: Наука, 1985.

8. Куманецкий К.История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.

9. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. Алма-Ата, 1988.

10. Маковельский А. Досократики. Часть вторая. Казань, 1955.

11. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976.

12. Менар Р.Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992.

13. Мифологический словарь. М.,1999.

14. Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1980,1981.

15. Словарь античности. М.,1989.

16. Тахо-Годи А. Греческая мифология. М.,1989.

17. Троянская война и ее герой. Л., 1964.

18. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - М.: Наука, 1978. - С.28.

19. ШтольГ.В. Мифы классической древности. М., 1977, Т. 1.
 
Міфологія Давнього Риму. (4 години)

Особливості політичного, економічного, культурного розвитку Давнього Риму. Вплив давнбогрецької міфології та культури на формування міфологічної системи римлян.
Пантеон римських богів та героїв: Юпітер - верховне божество, Сатурн, Нептун, Плутон, Юнона, Діона, Мінерва, Вакх, Венера, Купідон, Вулкан, Марс, Флора та інші. Походження рослинного та тваринного світу в міфах про метаморфози. Міфічні істоти ( пенати, лари, мани, генії, юнони і т.п.).

Еней і троянці. Заснування Риму. Рому і Рем. Сім царів давнього Риму. Падіння царської влади в Римі.

Афоризми та крилаті вислови часів стародавнього Риму. Дива Давнього Риму. Міфічні теми в мистецтві.

Література.
 1. Античные гимны. М., 1988.
 2. Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориди. М., 1956.
 3. Винничук Л.Нравы, обычаи древней Греции и Рима.М., 1988.
 4. Гулыга А.В. Миф как философская проблема//Античная культура и современная
 5. наука. - М.: Наука, 1985.
 6. Куманецкий К.История культури древней Греции и Рима. М.,1990.
 7. Лісовий І.А. Античний світу термінах, іменах, назвах.-Львів, 1988.
 8. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М.: Наука, 1976.
 9. Менар Р.Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992.
 10. Мифологический словарь. М.,1999.
 11. Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1980,1981.
 12. Нехайрт А.А. Легенды и сказання древней Греции, Древнего Рима.-М.,1987.
 13. Словарь античности. М.,1989.
 14. Словник античної міфології.-К., 1989.
 15. Подосинов А.В. Рим: боги и герой. - Тверь,1995.
 16. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - М.: Наука, 1978. - С.28.
 17. Штоль Г.В. Мифы классической древности. М., 1977, Т. 1.
 
Християнська міфологія.( 4 години)

Біблія як релігійна та літературна пам'ятка людства. Структура та зміст Біблії. Старий та Новий Заповіт. Вплив біблійних сюжетів та образів на розвиток світової художньої культури.

Основні міфи Старого Заповіту. Створення світу і перших людей. Вигнання з раю.Каїн та Авель. Всесвітній потоп. Ноєв ковчег. Вавілонська вежа. Міфи про Іосіфа. Життя Мойсея. Десять заповідей. Взяття Ієрихону. Силач Самсон. Давид і Голіаф. Мудрість Соломона.

Основні міфи Нового Заповіту. Блага вість. Народження Ісуса. Дари волхвів і побиття немовлят. Крещення Ісуса. Дива Ісуса. Апостоли. Зрада Іуди. Ісус перед Пілатом. Страта Ісуса. Воскресіння. Пророцтво про Апокаліпсис. Притчи Нового Заповіту.

Біблійні вислови, що стали афоризмами та крилатими висловами. Осмислення змісту всесвітньо відомих творів мистецтва через призму знань біблійних сюжетів.
 
 1. Література.
 2. Ашутин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова.-М.,1988.
 3. Гладкий В.Д. Древний мир: Энциклопедический словарь.-Донецк, 1996.
 4. Світло з неба: оповідання з книг Старого, Нового Заповітів.-К., 1992.
 5. Мифологический словарь. М.,1999.
 6. Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1980,1981.
 7. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. - Ленинград, 1978.
 8. Можейко И. 7 и 37 чудес. - М.,1983.
 
Підсумки. (1 година)
клас (34 години)

МІФОЛОГІЯ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Давньослов'янська міфологія. (8 годин)
Космогонічні слов'янські народні погляди та вірування. Чотирьох'ярусна будова світу. Уявлення про Матір-сиру землю та море, про небо та сонце, про підземно-підводний ярус світу. Культ ящера.

Особливості слов'янської міфології - синтез вищих богів та нижчих духів. Основні верховні божества слов'ян: Белбог; Догода; Радегаст; Перун; Зімцерла, Лада, Лельо, Дидо, Святовид, Леда, Сиба, Тур, Цар морський, Чур, Чернобог, Мокоша, Коляда та інші. Слов'янська демонологія (русалки, мавки, водяники, лісовики, домовики, банники, відьми, перевертні,)

Українські легендарні оповіді про надприродні істоти. Доля. Злидні. Уособлення хвороб. Уособлення днів тижня ( святий понеділок, свята неділя, свята п'ятниця).Тотемізм (рослини: дуб, тополя, верба, калина, береза, бук, ясень; тварини: коза, ведмідь, тур, бик, корова, кінь, собака; птахи: сокіл, лелека, лебідь, півень). Українські легенди про воду, вогонь і початок винокуріння. Українські легенди про різні атмосферні явища, про походження свійських тварин, диких звірів, про свійську птицю, про диких птахів, про риб та раків, про гадів, про комах.

Вплив християнства на народний світогляд і міфологію українців. Український іконопис, втілення в ньому прадавніх вірувань українців. Крилаті вислови та афоризми зі слов'янської міфології.
 
Література.

 1. Афанасьев А.Н. Позтические воззрения славян на природу,-М.,1989.
 2. Булашев Г.Український народ у своїх переказах, релегійних поглядах і
 3. міркуваннях.- К.,1992.
 4. Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд, або Міфологія.-К.,1991.
 5. Давидюк В.Ф. Українські міфологічні легенди.-Львів, 1992.
 6. Знойко О.П. Міфи київської землі та події старовини.-К.,1989.
 7. Змієві вали: Українські народні легенди та перекази.-К., 1992.
 8. Золотослов: поетичний космос давньої Русі.-К.,1988.
 9. Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов'ян.-К.,1991.
 10. Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія.-К., 1992.
 11. Калыгин Ю. Путь ариев: Украйна в духовной истории человечества.-К.,1995.
 12. Ковальчук Б. Українське народознавство.-К.,1992.
 13. Кононенко А. Персонажи славянской мифологии.-К.,1996.
 14. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології.- К.,1990.
 15. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології.-К., 1993.
 
Скандинавська міфологія.(4 години)

Особливості суспільно-культурного життя народів Швеції, Норвегії, Данії у першому тисячолітті.

VIII - IX ст. - епоха вікінгів та скальдів. Тератологічний (звіриний) стиль в образотворчому мистецтві скандинавів.

Ісландія - мистецький, культурний центр Скандинавії (870-1262 рр.) Скандинавія - останній форпост древньоязичницької культури Європи. Мирне співіснування християнства та язичництва.

Вплив особливостей буття скандинавів на уявлення про походження богів, світу, людей. Мідгард - світ людей. Утгард - світ велетів, чудовиськ, хаосу. Асгард - помешкання богів-асів. Ніфльхейм - підземне царство мертвих. Райдужний міст. Світ ельфів та гномів. Світова змія Йормундгад. Одін та його оточення. Локі - втілення підступності, чвар, руйнування. Відображення міфології в пісенях "Едди".

Ідея боротьби між добром і злом, як джерело виникнення світу в "Віщування Вйольви". Утворення землі, моря, рік, гір. Створення людини. Скороминущість усього сущого на світі. Оновлення світу. Утвердження добра, світла, злагоди, щастя. Смертність - спільність долі людей та богів у скандинавській міфології. Відбиття у "Віщуванні Вйольви" синтезу давньоязичницьких та ранньохристиянських уявлень про світовий устрій.
 
Література

 1. Мелетинский Е.М. "Эдда и ранние форми эпоса". - М., 1968.
 2. Младшая Здда. Изд. Подготовила О. А.Смирницкая и М.И.Стеблин-Каменский. -Л., 1970.
 3. Старшая Эдда. Пер. Корсуна А.И. -М.-Л., 1963.
 4. Гуревич А.Я. Эдда и сага. -М, 1979.
 5. Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литератур. -М.: Наука, 1984.
 6. Стеблин-Каменский М.И. Миф. -Л., 1976.
 7. Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. -Л.,1978.
 8. Стеблин-Каменский М.И. Древнескандинавская литература. -М.,1979.
 9. Беовульф, Старшая Эдда, Песнь о Нибелунгах. БВЛ. -М.,1975.
 10. Западноевропейский эпос. -Л., 1977.
 11. Стуркусон С. Круг Земной. (Серия "Литературные памятники"). -М.,1980.
 12. Старшая Здда. Древнеисландские песни о богах и героях. -М.-Л., 1973.
 13. Исландские Саги. Ирландский зпос. (БВЛ). -М., 1973.
 14. Светюков Ю. Скандинавские сказання. -М., 1970, -М., 1988.
 15. Скандинавские сказання. -М., 1991.
 
Міфологія германців. (4 години)

Германське суспільство на початку нашої ери. Розселення германців. Міфологія германців цього періоду (свідчення Тацита).Пантеон галльських богів.

Переселення народів, утворення нових держав на руїнах Римської імперії - "героїчний вік" в епосі германських народів. Скальд Скефінг - родоначальник королів Данії. Король Хротгар. Паката "Хеорот". Беовульф - відважний герой із племені геатів. Смерть Беовульфа.

Нібелунги - діти туману (міфологічні мотиви "Пісні про Нібелунгів"). Мотиви особистої честі та кривавої помсти. Хаген, Брюнхільда - представники традицій свого часу. Благородний образ народного героя Зігфріда. Його подвиги.

Література
 1. Гацак В.М. Восточногерманский героический эпос. Исследования и тексты. -М,1967.
 2. Хойслер А. Германский героический эпос и "Сказание о Нибелунгах". -М., 1960.
 3. Жирмунский В.М. Германский героический эпос в трудах Андреса Хойслера. В кн.: "Германский героический эпос и "Сказание о Нибелунгах". -М., 1960.
 4. Песнь о Нибелунгах. В кн.: "Зарубежная литература средних веков". -М., 1975
 5. Песнь о Нибелунгах. -М., 1972.
 6. Адмони В.Г. Песнь о Нибелунгах, ее истоки и ее художественная структура. В кн.: "Песнь о Нибелунгах". -М., 1972.
 7. Жирмунский В.М. Немецкий героический эпос. в. кн.: "История западноевропейской литературы: Раннее средневековье и возрождение. -М., 1947.
 8. Пуршиев Б.И. Народний героический эпос. В кн.: "История немецкой литературы".
 9. Френкель Р.В. Эпическая поэма "Кудруна", ее истоки и место в средневековой немецкой литературе. В кн.: "Кудруна". - М., 1983.
 10. Гуревич А.Я. Пространственно-временной "континиум" "Песни о Нибелунгах" //Традиция в истории культури. - М., 1978.
   
Кельтська міфологія. ( 2 години)
Особливості суспільного укладу кельтського населення. Боротьба кельтів з германцями,
римлянами. Витіснення кельтів англами та саксами в Ірландію та гірську Шотландію (V ст. н. є). Змішування культури кельтів з культурою піктів та інших місцевих народів, що перебували на архаїчному рівні розвитку.

Ірландія - як середньовічний центр кельтської культури. Кельтські друїди.
Непереможний багатир Кухулін. Його дядько Конхобар. Красуня Емед і подвиги Кухуліна у Шотландії. Поєдинок Кухуліна із сином. Монументальність саги "Викрадення бика із Куалнге".

Література

1. Исландские саги. Ирландский зпос. (БВЛ). -М., 1973.
2. Сага о Греттире. - Л., 1976.
3. Шкунаев С. Предания и мифы средневековой Ирландии. -М., 1991.
4. Похищение быка из Куальнге. - М., 1985.
5. Шкунаев С. "Похищение бика из Куальнге" и предания об ирландских героях. В кн.:Похищение бика из Куальнге. - М., 1985. - С. 384 - 444.
6. Герой и хранители ирландских преданий.
7. Дюмезиль Ж. Верховнне боги индоевропейцев. - М., 1986.
8. Широкова. Кельтские друидн. - Л., 1984.
9. Королев А. А. Древнейшие памятники праиндийского язика. - М., 1981.
10. Калнгин В.П. Язик древнейшей ирландской поззии. - М., 1986.
 
Англійська міфологія. ( 3 години)

Особливості формування англійської міфології. Продовження в британських легендах кельтських міфів. Шість пантеонів кельтських богів Британії. Міфологічні герої: Боудіка, король Артур, сер Ланселот, Мерлін, Робін Гуд. "Лицарі круглого столу". Пошуки священного грааля.

Література.

1. Бульїчев К. Англия (боги и герой).- Тверь,1997.

2. Золотницький М.Т. Квіти в легендах та переказах.-К., 1992.

3. Куликова Л.Б. история начиналась с мифов. Т. 1-3.-Симферополь,2003.

4. Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1980,1981.

5. Мифологические, литературньїе и исторические сюжетьі в живописи, скульптуре и шпалерах Зрмитажа.-Ленинград, 1978.
 
Перська міфологія.( 2 години)

"Авеста"-священна книга, збірка стародавніх релігійних книг Грану. Образи Мітри, Маонги, Вайю, Арвісури, Анайти.

Міфологічні витоки "Шахнаме". Першолюдина Каюмарс.

Особливості мусульманства. "Коран"- священна книга ісламу. Аллах-верховний бог Мухамед - його пророк .
 
Література.

 1. Варга Д. Древний Восток. У начал истории.- М.,1985.
 2. Древний Восток / сост. Воскобойников.- СПб, 1998.Космические легенды Востока,-М.,1992.
 3. Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1980,1981.
 4. Муравьева Т.В. Сто великих мифов и легенд.-М. ,2002.
 
Японська міфологія. (1 година)
Особливості суспільного укладу японського народу. Синтез давньояпонської, буддійської релігій як основа утворення міфологічної системи Японії. Відсутність в міфології Японії єдиного бога-творця. Космогонічні мотиви в міфах давніх японців. Основні боги:Амено Мінаканусі, Такамімусубі, Камімусубі.Образи буддійської міфології. Своєрідність японського мистецтва .

Література.
Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1980,1981.
Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии.- М, 1968.

Корейська міфологія. (1 година)

Історичні етапи формування народу. Суспільний устрій особливості побуту, промисли корейців. Відображення в міфології патріархально-родових відносин; анімізм.

Космогонічні, філософські та світоглядні уявлення корейців про світобудову. Відображення історичних героїв в міфах.

Література.
Варга Д. Древний Восток. У начал истории. - М.,1985.
Древний Восток/состВоскобойников.-СПб, 1998.Космические легенды Востока,-М.,1992.
Мифы народов мира. Т. 1 -2. М., 1980,1981.
Муравьева Т.В. Сто великих мифов и легенд.-М. ,2002.
Ионова Ю.В. Шаманство в Кореє.//Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии.-М.,1980.

Американська міфологія. (2 години)

Уявлення індіанців Північної Америки про виникнення світу, про появу людини для боротьби за щасливе життя. "Країна семи печер". Загадка маундів. Люлька миру. Поклоніння духам чотирьох стхій. Культ Птаха грому Теона.

Міфи індіанців Центральної Америки. Боги індіанців Мексики.Структура світу. Багатофункціональне божество "Богиня с косами". Міфи про Сіпактлі, суперництво Кецалькоатля і Тескатліпоки. Поклоніння верховній парі Вогню і Землі. Зловісна релігія ацтеків. Кецалькоатль і Кортес. Міфи і релігія індіанців майя. Релігія інків. Загадки прадавнього Перу.

Міфи народів Південної Америки. Легенда про "Ель Дорадо" (країна золотого короля).Міф про те, чому люди стали смертними.

Література.
Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1980,1981.
Стинг М.Индейцы без томагавков. 3-ье изд. Пер. с чешского. -М., 1978.
Рагаш Жиль, Леверде Марсель. К Америке. Мифы и легенды.-Париж, Москва, 1995.

Міфологія Полінезії. ( 2 години)

Історичні обставини формування древньої культури лапіту на островах Фіджі у І тис. до н.е. Структура міфологічного світосприйняття: великий Нденгеї-бог - верховних дух-бог, духи "того світу", дорога померлих Туа-ле-іта, легендарні предки, підніжжя Кау-вандра).

Нгіз-Тамбуа та герой-мореплавець Лату-на-сомбасомба - носій мудрості предків, історії свого народу 74 явуси (роди), гори Кау-вандра, роль яву.

Ініціальні обряди фіджійців (дівоче татуювання, хлопчаче обрізання). Героїчні оповідання про вождів-воєначальників ("Битва в На-мборо-кула", "Вусо-ні-лаве і вожді із Вату-ндірі-ндуга" та ін.). Світове дерево. Ву-дух, напівбоги, герої батько предка, хтонічні духи.

Історія відкриття та історико-етнографічні дослідження о.Пасхи. Місце рапануйської культури в Полінезії, генеалогічна спільність.

Міфи про створення людини і світу ("Створення світу", "Атуа Матаріті"). Міфологічний пантеон богів: Тане (головний бог), Ронго, Танча Роа, Ту, Хіна та ін. Тотеми (одухотворені тварини, рослини, явища природи - діти божества).

Етіологічні легенди: походження воєн ("Короу о Ронго") "Про походження наконечників "Матаа"), маленьких рибок ("про походження "червоної рибки"), жовтої фарби ренга ("Про фарбу ренга"), канібалізму ("Ратока") легенди про життя душі.

Література
Путилов Б.Н. О героическом эпосе фиджийцев //Основные проблеми африканистики: этнография. История Филология. —М., 1973. -СІ 19-128.
Мифы предания и сказки фиджийцев. Сост. М.С.Полинская. -М., 1989.
Луомала К. Голос ветра. Полинезийские мифы и песни. -М., 1976.
Лебедева Н.Б. Фиджи. История и современность. -М., 1981.
Путилов Б.Н. Песни южных морей. -М., 1978.
Леви-Строс К. Как умирают мифы. - Зарубежные исследования по семиотике фольклора. - М., 1985.-С.77-88.
Дюрвиль-Дюмон Ж.-С. Всеобщее путешествие вокруг света. -М., 1837.
Кук Д. Плавание к южному полюсу и вокруг света в 1772 - 1775 гг. -М., 1964.
Мелетинский Е.М. Повествовательньїй фольклор народов Океании. - Сказки и мифы Океании. -М., 1970.
Рид А.В. Мифы и легенды страны Наори. -М., 1960.
Те Ранги Хироа (П.Бак). Мореплаватели солнечного восхода. -М., 1959.

Міфологія папуасів. (2 години)

Специфіка суспільного устрою народності марінд-анім (папуасів) до недавнього часу. Воєнні експедиції за головами. Уявлення про світ, оточуюче середовище, місце людини у світі. Клани, фратрії, екзогамність шлюбу. Тотемістичні вірування.

Уявлення папуасів про макро- та мікросвіт. Міфи про антропо - та етногенезу, перевтілення, трансформація ("Змія Бір", "Ягіл, дема-казуар", "Казуар"). Хтонічні міфи про походження рослин ("Теімбра", "Як з'явилася кокосова пальма", "Син змії і кокосова пальма", "Бетелява пальма").

Деміурги, культурні герої, напівлюди, зооантропоморфні істоти, люди. Мотиви родоначальника клану ("Канзсар", "Краб нгуе"), переміни місць ("Човен Дива", "Змія Бір", "Даві"). Подорожні Наура.

Література
Мифы и предания папуасов маринд-аним. Редакция и предисловие Б.М.Путилова. - М., 1981.
Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1980,1981.

Міфологія Африки. (2 години)

Специфіка суспільного устрою народності Африки. Відображення в африканській міфології минулого життя, системи господарства та внутрішніх стосунків. Традиційні релігії Африки. Структура міфологічного світосприйняття . Уявлення про світ, оточуюче середовище, місце людини у світі. Африканські таємні союзи.

Міфи бамбара та догонів. Релігія йоруба.Релігія едо і дагомейців. Вудуїзм. Тотемістичні вірування.

Література

І.Мифы народов мира. Т, 1-2. М, 1980,1981.

2.Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней. Составил д-р Лерман. Пер. с нем.- К: Україна, 1991.

3.Традиционньїе и синкретические религии Африки,-М.,1986.

Підсумки.

Міфи сучасності. (1 година)

Вимоги до знань та вмінь учнів. Учні повинні знати:
Визначення понять міф, релігія, язичництво, магія, анімізм, тотемізм, обрядовість,
метаморфози, притча, легенда, епос;
Міфологічний пантеон основних богів та героїв народів світу;
Зміст основних космогонічних, антропологічних, есхатонічних міфів найдавніших цивілізацій;
Зміст основних міфів про героїв та метаморфози;
Міфологічні образи та уявлення , які дали початок новим світовим релігіям,
Основні крилаті вислови та афоризми, які виникли на міфологічному підґрунті;
Приклади відображення міфологічного змісту в творах світового мистецтва;
Пам'ятки світового мистецтва , пов'язані з етапами розвитку міфології.

Учні повинні вміти:
Характеризувати та порівнювати міфологічні системи народів світу, тематику й
проблематику, сюжет і героїв різних міфів;
Знаходити спільні та своєрідні мотиви в міфології світу.
Визначати місце української міфології в світовій;
Використовувати у мовленні афоризми та крилаті вислови з світової міфології.
 
 
Пошук по сайту
 
 
Шукати
  
Новини
 
 
2015-12-29 07:04:13
    «Основи стратегії сталого розвитку України». Читати далі ...

2015-12-23 21:34:41
    Соціально-психологічний супровід впровадження новацій в освіту. Читати далі ...

2015-12-16 13:16:46
    Освітнє середовище взаємодії педагогів. Читати далі ...

2015-12-12 07:53:52
    З 07.12 по 11.12 проходив тиждень прав людини. Читати далі ...

2015-12-04 09:49:53
    Інструменти для розробки та трансформації освітньої політики. Читати далі ...

2015-11-25 07:27:08
    Освітяни Житомирщини впевнено і натхненно втілюють українсько-польський проект «Шкільна академія підприємництва - 3». Читати далі ...

2015-10-26 07:04:23
    Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та ІІ Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu». Читати далі ...

2015-10-25 19:50:55
    Роль і місце історії рідного краю в курсі вітчизняної історії. Читати далі ...

Всі новини >>>
 

 
Опитування
 
 
Які методичні матеріали Ви б хотіли бачити на нашому сайті?
методичні рекомендації
методичні ноу-хау
нормативні документи
інструктивні листи
оголошення про цікаві заходи
Голосувати
 

 
Прогноз погоди
 
 
 


   © Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти