Україна, 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15, тел.: (0412)47-36-89, 42-07-52, факс.: (0412) 42-07-52, e-mail: zippo@ukrpost.ua
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
МЕТОДИЧНИЙ МІСТ
ЖИТОМИРЩИНИ
ОЛІМПІАДИ 2016 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ АКТУАЛЬНО
 
Головне меню
 
 
  
Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу на уроках географії
 
 
Тема. Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу на уроках географії.

Автор: Щербань П.І., методист
лабораторії географії ОІППО.

Освіта ХXI століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. ХXІ століття - це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються в світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер.

Відповідно до «Концепції загальної середньої освіти (12 -річна школа)» перед вчителем географії стоять високі завдання - це реформування систематизованих знань про навколишній світ, ознайомлення з основними здобутками в географічній науці, оволодіння географічною культурою. Географія сьогодні повинна акцентувати увагу на розумінні просторово-часових закономірностей географічної оболонки - складної суперсистеми взаємодії природи і людського суспільства, розкриває принципи раціонального природокористування у процесі господарсько-культурної діяльності на локальному, регіональному і глобальному рівні.

Цю проблему вирішує компетентнісна освіта. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань та умінь учнів. Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов'язкове прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень.

Основні складові частини компетентнісного підходу :
- здоров’язбережувальна компетентність;
- загальнокультурна ( комунікативна) компетентність;
- соціально-трудова компетентність;
- інформаційна компетентність.

На основі даних складових виділяємо основні функції оцінювання навчальних досягнень учнів:
- контролююча;
- навчальна;
- діагностико-корегувальна;
- стимулювально-мотиваційна;
- виховна.

Високих результатів навчання досягає той учитель, на думку українського психолога Г. Костюка, «який приводить у рух сили учнів, формує потрібні для навчання розумові й практичні дії, вчить їх учитись».

Для розуміння просторових аспектів життя, географія вчить учнів користуватися особливою мовою - мовою карти, з допомогою якої вона закріплює накопичену інформацію і виражає свої ідеї. На всіх уроках мають формуватися навички аналізу найпростіших карт і можливості їх використання у повсякденній діяльності.

Поліпшити якість навчання, виховання і розвитку учнів можливо за умови цілеспрямованого, систематичного і послідовного удосконалення уроку, як основної форми організації навчально-виховного процесу. Кожний урок вирішує свої конкретні завдання і є самостійною частиною навчально-виховного процесу.

До будь-якого уроку можна визначити спільні вимоги, що витікають із дидактичних принципів навчання:
1.Чітка спрямованість, щодо визначення мети уроку, вона триєдина: пізнавальна, розвиваюча, виховна.
2.Доступність навчального матеріалу, викладання його змісту з урахуванням вікових особливостей учнів.
3.Генералізація навчального матеріалу, виділення головного у змісті та його зв’язок з попередньо отриманими знаннями.
4.Конкретно поставлені завдання на уроці, які визначають обсяг знань і навичок учнів, а також розвиток їхнього світогляду.
5.Науковість змісту уроку, тобто навчальний матеріал не повинен суперечити сучасному рівню географічних знань і, разом з тим, має викладатися на доступному учням рівні з посиланням на чинники та приклади, які діти можуть спостерігати у навколишньому середовищі.
6. Кожен урок має спонукати учнів до самостійної творчої діяльності, активізувати процес пізнання. При цьому на кожному уроці педагог навчає дітей методам і прийомам роботи з різними джерелами знань, насамперед з картографічними і статистичними матеріалами.
7. Поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи учнів, диференціація навчання. Це передбачає використання у навчально-виховному процесі усіх компонентів навчально-методичного комплексу (дидактичних матеріалів, робочих зошитів).
8. Стовідсоткова зайнятість учнів упродовж усього уроку. Тобто не можна відволікати учнів на уроці від навчального процесу. Для цього
існує ціла низка педагогічних та психологічних прийомів, кожен учитель повинен їх використовувати залежно від особливостей класного колективу.
9. Основний навчальний матеріал має бути засвоєний більшістю учнів за час, відведений для вивчення теми уроку. Це можливо лише за умови , що вчитель поєднує вивчення нового матеріалу з багаторазовим його повторенням, використовує різні методи, прийоми, засоби навчання, систематично корегує та контролює знання на даному та наступних уроках.
10. Урок повинен бути логічно взаємозв'язаний в усіх своїх частинах, а також входити за своїм змістом як складова частина (разом з
попередніми та наступними уроками, що пов'язані єдиною метою та завданнями) до великої теми чи розділу.

Література.

1. Довідник учителя географії.: Ранок, 2006. – с. 359-360.
2. Бєскова Н., Уварова Г. Шкільна географічна освіта у 2008/2009 навчальному році.//Топографія та основи економіки. – 2008. - № 7-8. – с. 2-8.
3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. - №2.
 
 
Пошук по сайту
 
 
Шукати
  
Новини
 
 
2016-02-11 19:32:59
    XVІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Читати далі ...

2015-12-29 07:04:13
    «Основи стратегії сталого розвитку України». Читати далі ...

2015-12-23 21:34:41
    Соціально-психологічний супровід впровадження новацій в освіту. Читати далі ...

2015-12-16 13:16:46
    Освітнє середовище взаємодії педагогів. Читати далі ...

2015-12-12 07:53:52
    З 07.12 по 11.12 проходив тиждень прав людини. Читати далі ...

2015-12-04 09:49:53
    Інструменти для розробки та трансформації освітньої політики. Читати далі ...

2015-11-25 07:27:08
    Освітяни Житомирщини впевнено і натхненно втілюють українсько-польський проект «Шкільна академія підприємництва - 3». Читати далі ...

2015-10-26 07:04:23
    Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та ІІ Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu». Читати далі ...

Всі новини >>>
 

 
Опитування
 
 
Які методичні матеріали Ви б хотіли бачити на нашому сайті?
методичні рекомендації
методичні ноу-хау
нормативні документи
інструктивні листи
оголошення про цікаві заходи
Голосувати
 

 
Прогноз погоди
 
 
 


   © Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти