Практичні рекомендації щодо підготовки та написання науково-методичної статті

 

         На основі законодавчих актів України про видавничу діяльність, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, державних освітніх стандартів пропонуємо освітянам регіону рекомендації щодо структури, змісту та обсягів науково-методичних статей, що розміщуються в електронному журналі «Житомирщина педагогічна».

         Стаття є одним з видів публікацій, в яких подаються проміжні або кінцеві результати, висвітлюються окремі питання з теми дослідження, визначається методичний пріоритет автора, що робить поданий матеріал надбанням фахівців.

         Перш ніж писати статтю, варто замислитись, для чого ви це робите. Якщо ж переконані, що хочете викласти щось нове, актуальне, –  бажаємо вам успіху.

         Матеріал статті повинен містити короткий вступ (до 10 % усього тексту), основну частину (до 80 % тексту), висновок (не менше 10 % загального тексту), список використаної літератури. Рекомендований обсяг статті – від 6 до 10 сторінок (українською, російською, англійською мовами).

Текстовий файл має бути створений у редакторі Microsoft Word 7. Формат сторінки – А4 (210 х 297). Поля –2 см з усіх боків. Гарнітура Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,0, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання за шириною.

         Назви і номери малюнків вказуються під малюнками, назви і номери таблиць – над таблицями. Таблиці, схеми, малюнки, формули, графіки не повинні виходити за межі вказаних полів.

         Список літератури обов'язковий.

         Стаття повинна мати певну структуру.

          1. Заголовок

          Має привернути увагу читача, мотивувати його до читання статті. Заголовок повинен бути цікавим, зрозумілим, нести певну інформацію, містити закінчену думку, бути стислим і легко читатись.

          2. Вступ

          Одними з основних вимог до вступу є визначення головної думки і короткий виклад її змісту. Ознайомлення зі вступом має засвідчити, що автор широко використав актуальну літературу. Більшої переконливості роботі може надати обґрунтування, чому автор обрав саме цю тему і чому саме ці прийоми її розкриття використав.

          3. Основна частина

          Ця складова  статті має сягати 90 % загального обсягу і може містити розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Для зручності читання текст статті доцільно поділити на абзаци по 5–10 речень, дотримуючись логічного переходу від одного абзацу до іншого, не втрачаючи при цьому головної ідеї.

         Стаття не повинна бути описом досвіду педагога або звітом про його роботу. У ній демонструються результати дослідження, їхня перспектива в розв'язанні певних науково-методичних проблем.

У статті обов'язково мають бути посилання на наукові та методичні джерела, зокрема журнали, збірки, матеріали конференцій тощо. У контексті цього потрібно коротко згадати про наукові напрацювання із вказаного питання, які викладені в науково-методичних виданнях.

         Науково-методична стаття, її структура, зміст, обсяг мають відповідати тому виданню, де її друкуватимуть.

          4. Висновки

          У цьому розділі розглядаються висновки, які зробив автор за результатами дослідження. Науковці пропонують спочатку обмежитися загальними фразами, потім тезисно викласти основні висновки, пов'язані зі змістом статті. Не потрібно вводити нову або додаткову інформацію.

Характерною особливістю висновків має стати їхня самостійність, новизна, практичне значення, обґрунтованість показників отриманих результатів.

         Саме висновки становлять чи не найбільшу цінність статті, а аналіз, аргументи, доказовість мають підсилити цю тезу.

         Висновок має логічно узагальнювати результати, які стануть для читача інформаційною базою.

          5. Список використаної літератури

         Цей розділ розміщується наприкінці статті окремо. Список літератури може бути оформлений за порядком посилань у тексті, за алфавітом (за першим прізвищем у списку авторів) або за хронологічним порядком. Спочатку, як правило, вказують українські видання, потім іноземні, наприкінці – електронні ресурси.

         До відома авторів статті: власні публікації можна згадати у тексті, проте включати їх до списку використаної літератури не рекомендовано.

         У будь-якому разі, працюючи над статтею, доцільно обирати найбільш авторитетні джерела, використовувати останні дані. Слід пам'ятати, що життя рухається вперед, динамічно розвивається наука і техніка, розширюються межі наукових пошуків та експериментальної роботи. Тож вчорашнє втрачає свою актуальність і не може бути відправною точкою починань.

         Сподіваємось, що ці рекомендації допоможуть освітянам у підготовці змістовних, пізнавальних та корисних статей.

Підготовлено центром навчально-методичної інформації

         Погоджено

         Редактор журналу                                                                                                                                    І. І. Смагін

Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Державна наукова установа «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ»

2007 - 2022
Відповідальний за портал Кравчук О.М.